එක්සත් ජාතික පක්ෂය තනිව පිහිටුවන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය හෙට (14) දිවුරුම් දීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

නව කැබිනට් අමාත්‍යධුර, රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර ලබා දෙන ආකාරය මේ වනවිටත් සැකසෙමින් අති බවයි වැඩිදුරටත් අනාවරණ වුණේ. ඒ අනුව, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇතැම් අමාත්‍යවරුන් දැනට දරන අමාත්‍ය ධුර වෙනස් වීමට ද නියමිතයි.

ඇතැම් අමාත්‍යවරුන්ට දැනට දරන අමාත්‍ය ධුරයේ විෂය පථයන්ට අමතරව නව විෂයන් එක්වීමටද නියමිත බවයි වාර්තා වුණේ.

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් එක්වන පිරිසකටද නව අමාත්‍ය ධුර ලබා දිමට නියමිත බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *