යකඩ බරු දරා දෑසත් අන්ධව මිනිසුන්ට මෛත්‍රී කළ” ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවා

ඇත් දළ කියන්නේ අපි වැදගත් තැනක, ගෙදරක හෝ කොතැනකවත් තබා ගත යුතු නැති දෙයක් බව අප තේරුම් ගත යුතුයි. මොකද ඒවා ලේ තැවරුණු දේවල් ආචාර්ය පෘතුවිරාජ් ප්‍රනාන්දු, සංරක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනය. ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ අලිඇතුන් අතර සම්බන්ධය ඈත අතීතය දක්වා දිව යන්නකි. සිදුහත් උපතේ පටන් මෑත අතීතය දක්වා මිහිමත විසූ සුවිශේෂී […]