පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම අද (17) රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

එම සාකච්ඡාවේදී මැතිවරණය පැවැත්වෙන කාල වකවානු සහ නාමයෝජනා කැඳවීමට අදාළ දින වකවානු තීරණය කිරීමටද නියමිතය.

මේ අතර සිමා නිර්ණය වාර්තාවට එරෙහිව ගොනු කළ පෙත්සම විභාගයට ගන්නවාද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් වන තීරණය 22 දින දක්වා කල් දමා තිබේ.