2018 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අදාලව තෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද (17) සිට ආරම්භ වීමට නියමිතය.

විවාදය අද සිට දින 19 ක් පැවැත්වෙන අතර, දෙසැම්බර් මස 09 වන දින අයවැය තුන්වන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතය.

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අදාල දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 93 කින් ඊයේ (16) සම්මත විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *