සාමාන්‍ය ජනතාව එරට නීති වලට යටත්ව ජිවත් විය යුතුයි. නමුත් එංගලන්තේ මහරැජිනට පමණක් වලංගු නොවන අපුරු නීති පිළිබඳව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද?

මහරැජිනගේ බලය ඔබට සිතා ගත හැකිද?