ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක කල විශේෂ වැඩසටහන් නිසා මෙවර අලූත් අවුරුදු උත්සව සමයේදී ලංකා සතොස ආයතනයේ ආදායම පසුගිය වසර දෙක හා සැසදීමේදී දෙගුණයකින් වැඩිවී ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ සංකලපයකට අනුව භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ උපරිම මිළ සීමාව සාර්තකව ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට ද හැකියාව ලැබුණු අතර පාරිභෝගිකයින්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා අඛණ්ඩව වැටලීම් සිදු කරන බවද සදහන්.